L
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

 

I. ODPOVĚDNOST ZA JAKOST

Společnost Microware spol. s r.o. (dále jen „dodavatel“) poskytuje záruky na jakost zboží za podmínek dále uvedených. Základní doba odpovědnosti za vady (zpravidla 24 měsíců) je upřesněna v cenové nabídce či prezentaci, nebo na dodacím listu. Některé produktové skupiny mají vedle stanovené základní záruční doby i tzv. rozšířenou záruční dobu. Tato doba je uvedena v příslušném záručním listu nebo na dodacím listu. Zákazník bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku základní záruční doby, nelze žádat o výměnu výrobku nebo odstoupení od smlouvy.
U některých produktů, které mají charakter samostatného spotřebního materiálu (jako jsou světelné zdroje (žárovky, výbojky), akumulátory, baterie, dálkové ovladače, paměťová media, identifikační média (čipy) apod.) je životnost a záruční doba omezená na 6 měsíců a delší záruku může dodavatel poskytnout dobrovolně. Na tyto výrobky je pohlíženo jako na samostatné výrobky a nejsou součástí systémů a zařízení. Opotřebení způsobené běžným užíváním nepodléhá záruce. Běžným používáním se míní mechanické nebo jiné principiální opotřebení výrobku.

 

II. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKOST

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo jím pověřené fyzické nebo právnické osoby (autorizovaná servisní organizace).
Zařízení je možno předat do opravy následujícími způsoby:

  • Osobním předáním na pobočce.
  • Zasláním přepravní službou. Kupující je odpovědný za vhodné a bezpečné balení zařízení. Kupující hradí náklady na dopravu do servisního střediska nebo sběrného místa, dodavatel hradí dopravu zpět.
  • Na vyžádání dojede ke kupujícímu servisní technik. Náklady na dopravu technika na místo instalace a zpět hradí kupující (mimo oprávněné záruční závady u kterých dodavatel provedl montáž a závadu není možné opravit v místě dodavatele).
  • Výrobek je nutno předložit k reklamaci úplný s veškerým dodávaným příslušenstvím.

Pro uplatnění odpovědnosti za jakost je nutné doložit doklady definované v bodě V. těchto Záručních a servisních podmínek.

 

III. ODSTRANĚNÍ VADY

Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků v přiměřené době (do 30 dnů) odstranit, bude řešena opravou nebo výměnou vadné části výrobku. V případě odlišných ustanovení záručních a servisních podmínek na záručním či dodacím listě, platí podmínky uvedené tam. Vzhledem k neustálé inovaci techniky si dodavatel v případě nedodání náhradního dílu od výrobce vyhrazuje právo nahradit tento díl dílem obdobným, podobných technických parametrů a kvalit, nebo takový díl použít dočasně.

 

IV. PŘERUŠENÍ ZÁRUČNÍ DOBY

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohl uživatel prokazatelně zařízení používat k účelu, pro který bylo zakoupené. Pokud dodavatel písemně (elektronickou poštou nebo SMS zprávou) informoval kupujícího o ukončení opravy, má se za to, že překážka v používání byla odstraněna

 

V. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ PŮVOD ZBOŽÍ

Pro uplatnění záruční opravy je třeba předložit dodavateli dodací list nebo fakturu s datem nákupu, nebo dokončení zakázky (popřípadě doklad o dříve provedených záručních opravách, které mají vliv na prodloužení záruky).

 

VI. NEUZNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKOST

Odpovědnost za jakost nelze uplatnit v případě, že zařízení nese známky mechanického nebo chemického poškození, že příčinou závady bylo mechanické namáhání výrobku tlakem, úderem, pádem nebo ohybem, přepětím v síti či působením silného elektrického nebo magnetického pole, nedodržením pokynů k minimální údržbě (například nepromazávání mechanismů zámků), používáním výrobku v rozporu s jeho určením, v nepřetržitém provozu nebo v nevhodných podmínkách (venkovní či vlhké prostředí pro výrobek určený do interiéru). Záruka je dále neplatná v případě porušení plomby, nebo byl-li proveden zásah do výrobku neoprávněnou osobou. Oprávněnou osobou se rozumí servisní technik spol. Microware spol. s r.o. nebo  autorizovaného servisu. Ze záruky jsou vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.
Uznání práv z titulu záruky je také podmíněno provedením instalace výrobku oprávněnou osobou.
Záruka se nevztahuje na znečištění přístroje, vnitřních mechanismů a jejich případné čištění.

 

VII. NÁHRADA ZA NEOPODSTATNĚNOU REKLAMACI

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je důvodem pro zánik záruky nebo pokud se reklamovaná závada u výrobku vůbec neprojevila (nebo ji zákazník nedoložil a neprokázal), může dodavatel požadovat úhradu prokazatelné náklady na opravu, náklady na dopravu a náklady spojené s nutnou manipulací s výrobkem a s jeho testováním.

 

VIII. STÍŽNOSTI A SPORY

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací se organizace řídí podle platných zákonů, zejména podle zákona č.89/2012 Sb – Občanského zákoníku § 2113 až 2117 a §2172 a 2173.

Hotové sestavy a sady domovních telefonů, videotelefonů a příslušenství  Košík PŘEJÍT NA E-SHOP

Microware spol. s r.o.

Společnost byla založena v roce 1991 a působí v oblasti telekomunikací již přes 30 let. Naším motem stále zůstává:

Spokojený zákazník = prosperita naší firmy.


Produkty a služby

Řešení na míru domovní komunikace. Dodáváme široký sortiment včetně montáže a následného servisu. Preferujeme ekonomické a spolehlivé řešení. 

Pobočka Praha

Na Mokřině 17
130 00 Praha 3, Žižkov

Vždy po předchozí domluvě po-pá 9-18h.

Kontaktujte nás

KontaktBW MINI Telefon: 221 490 111
       Obchod: info@microware.eu

ServisBW MINI Servis: servis@microware.eu

kosik bila MINI E-shop: Domovní telefony

Poptávkový formulář: Poptávka